Estació d’anellament d’aus
Estació d’anellament d’aus

L’ICO (institut Català d’Ornitologia) és una associació catalana sense ànim de lucre que des de la seva creació, l’any 1983, s’ha dedicat a promoure l’estudi i seguiment de les poblacions d’ocells que nien, migren o hivernen a Catalunya i ha realitzat estudis i treballs sobre la biologia i conservació dels ocells a Catalunya i ha publicat diferent material imprès com llibres, revistes i fulletons. Amb aquesta finalitat, l’ICO du a terme amb personal professional, voluntari i col·laborador, diversos programes de seguiment de les poblacions d’ocells a Catalunya que permeten copsar les seves tendències i així tenir informació aplicable a la seva gestió i conservació.

L’any 2010, la Fundació Barcelona Zoo i l’ICO van establir un conveni de col·laboració per a la creació d’una estació d’anellament al Zoo per a l’estudi i el seguiment de diferents espècies d’aus autòctones que viuen o visiten al seu recinte, conèixer els seus requeriments ecològics, tendències poblacionals i problemes de conservació. A partir de l’any 2013, aquest projecte ha tingut continuat fins a l’actualitat mitjançant la signatura de convenis anuals que han permès el desenvolupament dels diferents projectes de recerca realitzats per l’ICO a l’estació d’anellament.

Entre les actuacions realitzades durant aquests anys, cal destacar el seguiment de la dinàmica poblacional de la població nidificant de bernat pescaire (Ardea cinerea) al Zoo i l’estudi de la dispersió post juvenil dels individus de bernat pescaire nascuts al Zoo i la seva colonització de nous possibles nuclis reproductors, la valoració de la problemàtica del gavià de potes grogues (Larus michahellis) al Zoo amb la seva estima poblacional, l’estudi de l’especialització individual o les taxes de renovació de la població que visita el recinte, el seguiment de l’hivernada de la població de la gavina riallera (Larus ridibundus) al Zoo que contempla fenologia, estima poblacional, tendències interanuals i origen dels ocells, i la realització de cursos regulars teòrics i pràctics d’ornitologia i d’anellament per a la formació de nous anelladors en el Departament d’Educació del Zoo.

Per al desenvolupament dels projectes de recerca que es porten a terme, es capturen periòdicament els ocells mitjançant una trampa on diàriament poden menjar les restes de peixos que sobren dels animals ictiòfags del Zoo. Tots els gavians capturats es marquen amb una anella metàl·lica estàndard i una altra anella de color de lectura a distància. Fins ara s’han marcat 448 exemplars i s’han efectuat més de 2.000 observacions o lectures de les anelles de color. La gran majoria d’aquestes observacions són d’exemplars observats al mateix parc zoològic encara que també s’han detectat moviments de llarga distància.