Treball de recerca

Treball de recerca Zoo

Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat. 

La temàtica del Treball de recerca del Batxillerat és triada per cada alumne en coordinació amb el seu tutor. El Zoo de Barcelona ha preparat un curs amb la finalitat d'assessorar els alumnes i facilitar-los l'elaboració del treball. Aquest curs s'adapta a les diferents demandes provinents dels estudiants i, al mateix temps, els orienta i ajuda en l'elecció de la temàtica.

 

Es poden realitzar treballs sobre primats i altres mamífers terrestres, aus i rèptils així com temàtiques de funcionament del Zoo, espècies en perill...

El curs consta de tres sessions teòrico-pràctiques en horari extraescolar (de 15 h a 17 h), una tarda setmanal d'assessorament, consultes i entrevistes amb personal del Zoo de Barcelona, així com un nombre variable de visites a les instal•lacions, en els dies i horaris que es desitgin, per fer les observacions que calgui.  Durant els períodes de vacances escolars, l’horari d’atenció als alumnes serà els dimecres de 16:45 a 18:45h.

 

Preu: 69,45 €

 


Inscriu-te

27 de setembre de 2017

21 de febrer de 2018

11 d'abril de 2018

27 de juny de 2018

26 de setembre de 2018

 

Hora d'inici: 15.00h 

Durant els períodes de vacances escolars, l’horari d’atenció als alumnes serà els dimecres de 16:30 a 18:30h.

 

Lloc d'entrada: Passeig Circumval·lació, 3

Per treure el màxim profit del curs del Treball de Recerca, suggerim treballar prèviament, a l'institut, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Fer un recull dels diferents animals i/o temes en què voldrien centrar el treball. 
 • Acordar amb el tutor un pla de treball i una aproximació al seu contingut. 
 • Fer una recerca d'informació bibliogràfica, per Internet o d'un altre tipus, sobre l'animal o el tema escollit. 
 • Elaborar un esborrany de calendari de treball que inclogui: terminis de recerca d'informació, d'observacions i de recollida de dades, d'anàlisi de les dades, de redacció i elaboració de resultats, de preparació de materials per al treball i per a la presentació (deixant sempre un marge per a possibles imprevistos). 

 

Per observar els animals: 

 • Buscar algun documental, CD o altres informacions en suport electrònic per poder observar l'animal abans de venir a veure'l al Zoo. 

 

Com a objectius específics: 

 • Estructuració planificada del treball de recerca.

L'activitat Treball de recerca al Parc Zoològic permet que els alumnes de batxillerat elaborin el seu treball de recerca atesos i supervisats per educadors (biòlegs) del Zoo i amb l'inestimable suport dels animals de la nostra col·lecció. 
Sessions comunes:  

 

1a sessió 

Introducció del pla de treball que ofereix el Departament, divisió dels alumnes segons el tema escollit i itinerari pel recinte conduïts per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual se'ls expliquen les possibilitats que ofereixen les diferents espècies.  

 

2a sessió 

És una sessió diferent per a cada grup, en la qual s'expliquen els condicionants biològics i etològics de cada espècie per al disseny dels fulls de registre de dades.  

 

3a sessió 

Trobada amb el responsable de la secció sobre la qual s'està fent el treball a fi que els alumnes tinguin l'oportunitat d'entrevistar-lo i preguntar-li tots aquells aspectes de maneig i biològics que creguin oportuns.   

 

Sessions de consulta 

Tots els dimecres de 15 a 17 h els alumnes poden acudir al Zoològic a consultar bibliografia, treballs o revistes i a sol·licitar assessorament si en necessiten.  

 

Sessions d'observació

Tots els alumnes reben un carnet que els permet entrar al Zoològic a fer les observacions sempre que ho desitgin i en el horari que els sigui més convenient. El carnet té una validesa de sis mesos.

Propostes per portar a terme després del Treball de recerca de Batxillerat al ZOO:  

 

Àrea de Ciències de la naturalesa:  

 • Fer la presentació del treball elaborat. 
 • Continuar la recerca fent una segona fase del treball un cop acabat el primer treball. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • L'avaluació es fa quan l'alumne presenta el treball al tribunal de l'Institut.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TREBALL DE RECERCA PER A BATXILLERAT 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes vius.  

 

OBJECTIUS

 

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Introducció al mètode científic.
 • Altres objectius en funció del contingut del treball. 

 

Continguts dels procediments :

 • Recollir informació en tota mena de suports per poder fer el treball. 
 • Obtenir informació estructurada sobre els animals mitjançant l'observació amb etogrames. 

 

Actituds, valors i normes: 

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat