Taller d’Animals de granja

Taller d’Animals de granja Zoo de Barcelona

Activitat pensada per als alumnes d’Educació Infantil. També es pot adaptar a Primer i Segon de Primària.

Utilitzant una maqueta d’una granja tradicional i uns trencaclosques imantats es treballen animals com el conill, la vaca, la gallina, el porc, l’ovella o el guarà. 

Els alumnes també manipulen materials procedents d’aquests animals per aprendre com els aprofita l’home, i també alimenten algunes espècies de la Granja del Zoo.
 

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h

Per treure el màxim profit del Taller Animals de Granja del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea d'experiències com des d'altres matèries (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents:

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Fer dibuixos de mida gran dels animals típics de granja.
 • Imitar els sons que emeten aquests animals.
 • Recollir contes i cançons sobre els animals de granja que els nens siguin capaços d'aconseguir. 

 

Per observar els animals:

 • Aconseguir un pollet de gallina o ànec per poder observar-lo a classe.
 • Visitar una granja tradicional.
 • Visionar petits fragments escollits de documentals sobre animals de granja.

 

Com a objectius específics: 

 • Identificació de les diferents parts del cos dels animals de granja i les funcions que acompleixen.
 • Comprensió del concepte d'animal de granja. 
 • Reconeixement dels animals més característics de les granges. 
 • Nocions bàsiques sobre l'alimentació i el manteniment dels animals de granja. 
 • Coneixement dels productes que s'obtenen dels animals de granja.

En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que acompanya els alumnes fins a la Granja del Zoo amb un trenet.

A l'aula-taller de la granja es fa la presentació del funcionament de l'activitat i dels animals que es treballen: la gallina, la vaca, el porc, el xai i el conill.

 

La morfologia dels cinc animals i de les diferents parts del cos es treballa amb trencaclosques gegants. Els alumnes han de col·locar les parts dels animals al lloc corresponent i dir per què serveix cadascuna.

 

Per treballar l'alimentació dels animals, els nens tenen l'oportunitat de donar menjar a alguns animals de la Granja del Zoo.

 

Es relacionen els animals de granja amb els diferents productes que l'home n'obté, i s'ofereixen als nens/es diferents objectes i/o materials que han de col·locar sota el trencaclosques de l'animal que els produeix. Tot seguit es fa un petit itinerari guiat per la Granja del Zoo. Suggerim visitar el porc senglar, la cabra salvatge, la zebra i l'ànec collverd.

 

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Propostes d'activitats per realitzar després de la visita Taller Animals de granja:

 

Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:

 • Confeccionar fitxes dels animals treballats.
 • Fer un mural d'una granja, una casa i el bosc. Reunir fotos d'animals i agrupar-les segons les categories d’animals de granja, domèstics o salvatges, i col·locar-les al lloc que els correspongui. 

Expressió oral i escrita:

 • Representar històries sobre els animals treballats.
 • Explicar contes d'alguns dels animals que s'han vist. 

Plàstica:

 • Pintar l'animal que més ha agradat de tots els que s'han vist. 
 • Fer una careta que representi un animal i/o disfressar-se d'animal de granja. 

Expressió corporal:

 • Fer jocs d'imitació dels sons i els moviments característics dels animals de granja. 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Confeccionar fitxes dels animals de granja on s'indiqui l'aprofitament que l'home en fa.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER ANIMALS DE GRANJA

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

L'educació en defensa del medi ambient.

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes i la seva relació amb el medi.

 

OBJECTIUS 
Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Estudiar les parts del cos del conill, la vaca, la gallina, el xai i el porc. Introducció del concepte d'animal de granja. 
 • Descoberta dels productes que aquests animals ofereixen a l'home.
 • Relacionar objectes i aliments amb els animals de granja. 
 • Comparació d'una granja tradicional i una de moderna.

Referits a procediments:

 • Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.
 • Donar aliments adequats a cada animal. 
 • Deduir els productes i aliments que s'obtenen de cada animal.

Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat