Taller L’ús que l’home fa dels animals

Taller L’ús que l’home fa dels animals Zoo de Barcelona

Activitat pensada per als alumnes de Primer i Segon de Primària que volen treballar els animals domèstics i més en concret els animals de Granja.

 

Durant la realització d’aquest taller, els alumnes entendran la diferència entre animal domèstic i animal salvatge, relacionaran l’origen d’aquests animals per descobrir de quin animal salvatge provenen. També estudiaran com són i quines parts aprofitem de cadascun d’ells i coneixeran les condicions en les que viuen els animals en un granja convencional i una de industrial.

Tots els conceptes es treballaran mitjançant diferents jocs.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h

Per treure el màxim profit del Taller L’Ús que en fa l’home dels animals del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea d'experiències com des d'altres matèries (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents:

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Fer dibuixos de mida gran dels animals típics de granja.
 • Parlar dels diferents noms que tenen el mascle, femella i cria els animals de granja
 • Imitar els sons que emeten aquests animals.
 • Recollir contes i cançons sobre els animals de granja que els nens siguin capaços d'aconseguir. 

 Per observar els animals:

 • Aconseguir un pollet de gallina, ànec o altre per poder observar-lo a classe.
 • Visitar una granja tradicional.
 • Visionar petits fragments escollits de documentals sobre animals de granja.

 Com a objectius específics: 

 • Comprensió del concepte d'animal de granja respecte animal salvatge.
 • Identificació de les diferents parts del cos dels animals de granja i les funcions que acompleixen.
 • Reconèixer els animals més característics de les granges. 
 • Relacionar l’origen dels animals dels quals provenen.
 • Nocions bàsiques sobre l'alimentació i el manteniment dels animals de granja.
 • Conèixer els productes que s'obtenen dels animals de granja.

En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que acompanya els alumnes fins a la Granja del Zoo. Durant aquest recorregut visitarem els animals salvatges dels que provenen els animals domèstics.

A l'aula-taller de la granja es fa la presentació del funcionament de l'activitat i dels animals que es treballen.

 

Tots els conceptes es treballen mitjançant un joc grupal que es realitza a la Granja del Zoo davant dels nostres animals. Per treballar l'alimentació dels mateixos, els nens tenen l'oportunitat de donar menjar a alguns animals de la Granja del Zoo. En aquell moment es fa un petit itinerari guiat per la Granja.

 

Es relacionen els animals de granja amb els diferents productes que l'home n'obté, i s'ofereixen als nens/es diferents objectes i/o materials que han de col·locar sota el trencaclosques de l'animal que els produeix.

 

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Propostes d'activitats per realitzar després de la visita Taller l’Ús que en fa l’home dels animals:

 

Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:

 • Confeccionar fitxes dels animals treballats.
 • Fer un mural d'una granja, una casa i el bosc. Reunir fotos d'animals i agrupar-les segons les categories d’animals de granja, domèstics o salvatges, i col·locar-les al lloc que els correspongui. 
 • Fer un mural per relacionar el nom del so de l’animal amb la seva onomatopeia.

Expressió oral i escrita:

 • Representar històries sobre els animals treballats.
 • Explicar contes d'alguns dels animals que s'han vist. 

Plàstica:

 • Pintar l'animal que més ha agradat de tots els que s'han vist. 
 • Fer una careta que representi un animal i/o disfressar-se d'animal de granja. 

Expressió corporal:

 • Fer jocs d'imitació dels sons i els moviments característics dels animals de granja. 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Confeccionar fitxes dels animals de granja on s'indiqui l'aprofitament que l'home en fa.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER l’ÚS QUE EN FA L’HOME DELS ANIMALS

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

 • L'educació en defensa del medi ambient.

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

 • Els organismes i la seva relació amb el medi.

 

OBJECTIUS 
Referits a coneixements, fets i conceptes:

 

 • Estudiar les parts del cos dels diferents animals de granja. Introducció del concepte d'animal de granja i animal salvatge. 
 • Descoberta dels productes que aquests animals ofereixen a l'home.
 • Relacionar objectes i aliments amb els animals de granja. 
 • Comparació d'una granja tradicional i una de moderna.

 

Referits a procediments:

 

 • Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.
 • Donar aliments adequats a cada animal. 
 • Deduir els productes i aliments que s'obtenen de cada animal.

 

Referits a actituds i valors:

 

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat