Visita El comportament

Visita El comportament Zoo

Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat.
 

La visita El comportament dels animals del Parc Zoològic és una activitat en la qual s'introdueix l'estudi de la conducta dels animals vertebrats.
La col·lecció d'animals del nostre Zoo comprèn espècies solitàries i gregàries, amb conductes innates i apreses que presenten diferents graus de complexitat. L'estudi i l'observació d'aquests animals permet comprendre els diferents tipus de comportaments i eliminar les interpretacions antropomòrfiques.

 

En acabar la Visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins al tancament.  

Al finalizar la visita, el grupo podrá pasar el resto del día en el recinto del Zoo hasta la hora de cierre. 

Durada: 2 Hores

Hores d’inici: 10h – 10.30h – 12h – 12.30h – 14h

Per treure el màxim profit de la Visita El comportament dels animals del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents: 

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals: 

 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.
 • Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre el comportament animal que els alumnes siguin capaços d'aconseguir. 
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquest tema.

 

Per observar els animals: 

 • Sol·licitar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre la seva conducta en l'època de reproducció, per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix. 

 

Com a objectius específics: 

 • Introduir el concepte de comportament animal i identificar els tipus de comportaments més comuns.
 • Comportament innat i après.

L'activitat El comportament dels animals del Parc Zoològic dóna a conèixer els diferents tipus de conductes adoptades pels vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes. 

 

 1. Breu introducció, amb diapositives, de diferents aspectes de la conducta animal. 
 2. Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció. 
 3. Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents: 
  • Introducció al comportament innat i après.
  • Comunicació química, acústica i visual.
  • Territorialitat i jerarquia.
  • Festeig i parades nupcials. 
  • Agressivitat i submissió.

Propostes d'activitats per dur a terme després de la visita El comportament dels animals del Parc Zoològic: 

 

Àrea de Ciències de la naturalesa:   

 • Fer un dossier individual de diferents conductes animals amb un exemple, com a mínim, de cada tipus de conducta.
 • Fer un treball en grup sobre algun aspecte de la conducta animal.
 • Comparar diferents estratègies conductuals per aconseguir un mateix fi, per exemple reproduir-se.
 • Buscar semblances i diferències entre la conducta dels primats i la humana.
 • Fer un full de registre per observar la conducta d'una espècie triada pels alumnes.

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Crear una situació imaginària i explicar quin seria el comportament de diferents espècies en aquell cas.
 • Descriure el comportament après i l'innat i posar dos exemples de cadascun, com a mínim.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL COMPORTAMENT 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM 

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM 

Els organismes vius. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes: 

Introduir els conceptes de comportament animal, comportament innat i comportament après. 


Referits a procediments: 

Aprendre a observar acuradament la conducta dels animals i extreure'n conclusions.  

Referits a actituds i valors: 

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Grup petit: 188 € (fins a 20 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 31, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts
 

Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat