Política de qualitat del Zoo

Compromís

Missió i valors

 

El Zoo de Barcelona, entitat pública depenent de l’Ajuntament de Barcelona, té com a principal missió ajudar a la conservació de la fauna silvestre i a la biodiversitat del món, complementant el seu treball amb el d’altres zoos, administracions, institucions i centres universitaris i científics.

Per aconseguir-ho, cal dur a terme una acció decidida en el camp de l’educació i l’entreteniment per la conscienciació en el respecte de les espècies, els hàbitats i els ecosistemes en general.

D’altra banda, el Zoo contribueix a l’augment del coneixement científic, imprescindible per a la conservació, a partir de la recerca pròpia i la col·laboració amb altres centres d’investigació. 

Els valors que estan implícits en el treball del Zoo són la transparència, la sostenibilitat, el compromís i la voluntat de servei a la natura i a la societat.

 

Compromís amb la societat

 

El Zoo de Barcelona pren un seriós compromís amb la societat per tal de:

 • Potenciar i participar en programes de reproducció i investigació. Facilitar qualsevol iniciativa destinada a l’estudi,  recerca, investigació o divulgació.
 • Promoure el coneixement de la biodiversitat mitjançant activitats educatives, formatives, i participant de forma activa en el context científic, amb un equip tècnic especialitzat.
 • Treballar per l’acolliment, en condicions òptimes, dels animals representatius de les principals àrees biogeogràfiques del món.
 • Realitzar accions socials dirigides a col·lectius desafavorits i garantir la seva estada i accessibilitat tenint present les seves condicions personals.
 • Treballar amb criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat dels recursos.

 

Compromís amb els visitants

 

 • Oferir una visita al Zoo amena, amb un alt contingut cultural i educatiu.
 • Disposar d’una oferta complementària de serveis, per garantir la satisfacció dels visitants.
 • Comptar amb un equip de persones que garanteixin un tracte respectuós i eficaç.
 • Mantenir les instal·lacions en un estat òptim de neteja, seguretat i imatge.
 • Disposar de canals de comunicació eficaços que garanteixin el tractament de reclamacions i suggeriments i la seva  resposta en un termini màxim de 15 dies.

 

Compromís amb el personal

 

 • Impartir formació continua i adequada a fi de potenciar les seves aptituds i facilitar el seu desenvolupament professional.
 • Mantenir un clima de respecte que permeti el desenvolupament correcte del treball i les relacions laborals.
 • Establir uns canals de comunicació bidireccionals que siguin fiables i eficients.
 • Desenvolupar la nostra activitat vetllant sempre per la seva salut i seguretat.

 

Compromís amb els proveïdors

 

 • Establir relacions de confiança i responsabilitat amb els nostres proveïdors i col•laboradors, que garanteixin la qualitat dels productes i serveis contractats.
 • Oferir eines per tal que la relació comercial amb els nostres proveïdors sigui més eficient.
 • Compromís de pagament en 30 dies
 • Fomentar pràctiques de responsabilitat social en la cadena de valor.


La Direcció de B:SM revisarà anualment aquesta política de gestió per assegurar-se que segueix sent vigent, amb l’objectiu d’avançar en la millora contínua.

 

Marta Labata i Salvador
Directora General
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
23 de febrer de 2018

Col·laboració

Tots estem convidats amb la nostra actitud cívica i responsable, a col·laborar en el bon ús de les instal·lacions i a participar en la millora contínua dels nostres serveis per incrementar la qualitat de vida a la nostra ciutat.

Reclamacions

En el punt d’informació de les nostres instal·lacions disposem de Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia a requeriment dels clients. El Zoo de Barcelona es compromet a contestar abans de 15 dies hàbils des de la seva recepció.