Residència de medicina zoològica
Residència de medicina zoològica

L’European College of Zoological Medicine (ECZM) és un Col·legi Oficial Europeu integrat dins el Programa Europeu d’Especialitats Veterinàries (European Board of Veterinary Specialisation) i entre les seves especialitats es troba la de Wildlife Population Health (Salut de la Població de Vida Silvestre). L’objectiu de la mateixa és progressar en la recerca i en la pràctica relacionada amb la salut de les poblacions d’animals salvatges, a través de plans de formació de professionals o residències.

L'especialitat de Salut de la Població de Vida Silvestre fa èmfasi en la salut de l'ecosistema i la medicina de la població de vida silvestre. No té una orientació clínica, si no que posa l'accent en la salut dels ecosistemes i en la medicina de les poblacions d’espècies salvatges, incloent entre d’altres aspectes: gestió i prevenció de malalties, vigilància de la salut, investigació de brots, epidemiologia (tenint en compte les estimacions de la població, l'ús de l'hàbitat, l'estructura del paisatge i altres factors ecològics), avaluació de les causes de la disminució de la població de fauna silvestre, inclosa l'avaluació de l'impacte de les activitats humanes en les poblacions de fauna silvestre.

El Zoo de Barcelona té una llarga experiència docent en matèries en les quals es difícil trobar-ne presència en l’oferta universitària de facultats com ara biologia o veterinària. Això ha suposat una estreta relació amb algunes assignatures d’aquestes disciplines, les quals han trobat en les instal·lacions del Zoo i en els seus tècnics els complements idonis per a transmetre certs coneixements. En els últims anys, la relació amb el SEFaS ha estat força productiva, i la present col·laboració per posar en marxa aquesta residència europea descriu l’interès del Zoo i la seva Fundació a participar activament en el desenvolupament de la primera residència d’aquestes característiques a l’estat espanyol.