Informació institucional i organitzativa

Organització institucional. Òrgans de govern. Estructura administrativa

1. ÒRGAN DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ: PATRONAT

Representa la Fundació i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, constituït, actualment per 20 membres amb dret de vot.

Està integrat per patrons nats, electius i honorífics.

 

Patrons nats

 • Presidenta: Sra. LAIA BONET RULL

El/la Regidor/a o el Delegat/delegada de l’Ajuntament de Barcelona amb competències relacionades amb el Zoo.

 

 • Vicepresident: Sr.  XAVIER PATÓN MORALES

El Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona

 

 • Vocal: Sr. JOAN SUBIRATS HUMET

Regidor/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona

               

 • Vocal: Sr. ELOI BADIA CASAS

El/la Gerent/a Adjunt/a Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

                               

 • Vocal: Sra. MARTA LABATA SALVADOR

El/la Director/a General de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o el/la titular del càrrec que substitueixi a la Direcció General.

      

 

Patrons electius

Designats per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona:

 • 1 representant proposat pel Consell Assessor del Zoo de Barcelona, d’entre els seus membres, designat per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona.
 • 1 representant proposat pel Comitè Científic del Zoo de Barcelona, d’entre els seus membres, designat per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Fins a 5 membres proposats pel plenari de la Corporació Municipal de Barcelona.
 • Fins a un màxim de 9 membres, designats entre persones rellevants dels camps de l’ investigació, la docència, la cultura, la tècnica, el teixit empresarial, les finances i les institucions públiques o privades que han demostrat interès pel Zoo de Barcelona, ja sigui a traves de les seves activitats o a traves de les seves aportacions

    

 • Sr. JORDI CORONAS I MARTORELL          ERC
 • Sr. JORDI MARTÍ GALBIS                            Junts x Catalunya
 • Sr. FRANCISCO SIERRA LÓPEZ                 Ciutadans
 • Sr. ÓSCAR RAMIREZ LARA                         Partit Popular
 • Sr. ADRIÀ CASINOS PARDOS                     Barcelona pel Canvi.
 • Representant CCE  ZOO Barcelona             Representant Comitè Científic  del Zoo Barcelona  
 • Dr. ARMAND SANCHEZ BONASTRE          UAB. Vicerector de Recerca i Transferència   
 • Sr. JORDI CLOS LLOMBART                        Representant  empresarial sector Hoteler
 • Sr. FERRAN MIRALLES SABADELL              Director Gral. Polítiques Ambientals.  Generalitat Catalunya
 • Sr.  JOSEP TARIN CANALES                         Diputat Espais Naturals. Diputació de Barcelona
 • Sr. RAMÓN TORRA XICOY                           Gerent  AMB
 • Sr. JAUME BADIA PUJOL                              Gerent UPF.
 • Dr. ÀLEX AGUILAR VILA                               UB. Catedràtic Biologia Animal
 • Sra. ROSI CARRO SEVILLA                           Representant Consell Defensa Drets Animals
 • Sr. JOSEP GARCIA GARCIA                           Representant Comitè Empresa Zoo de BCN. President CE

               

Patrons honorífics

El Patronat podrà nomenar membres honorífics, si així ho creu oportú Els Patrons honorífics seran nomenats pel Patronat a proposta de l’Alcalde, en la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona, entre persones rellevants dels camps de l’ investigació, la docència, la cultura, la tècnica, el comerç, la indústria i les finances, que puguin contribuir a les finalitats fundacionals.

El nombre de patrons honorífics no tindrà límit. Els Patrons honorífics només podran actuar com a assessors, ja sigui individual o col·lectivament, en els assumptes que els sotmeti el Patronat de la Fundació. En aquests casos, comptaran amb veu però no amb vot i la seva presència no serà computable a efectes de l’obtenció dels quòrums necessaris tant per a la constitució, com per a la presa d’acords.

                       

 • Sra. CARMEN VALENZUELA HIDALGO        Diputada Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 • Sra. MARTA GUMÀ BONDIA                         Presidenta DEPANA – Defensa Patrimoni Natural
 • Sra. CARLA CORNELLA MIRAMBELL            Presidenta Patronat FAADA
 • Sra. ANNA OMEDES REGÁS                          Directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Sr. JOSEP LLUPIÀ MAS                                   Representant Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
 • Dr. MARTÍ BOADA I JUNCÀ                            Dr. Ciències Ambiental- Geògraf i Naturalista.
 • Dr. XAVIER FERRER PARAREDA                     Dr. en Biologia Expert Universitat de Barcelona   
 • Sr. ANTONI CARULLA I GUARNER                President Fundació World Nature  
 • Sra. JORDINA BELMONTE SOLER                 Presidenta  ICHN  (Institució Catalana d’Historia Natural) 
 • Sr. JAVIER ALMUNIA PORTOLÉS                   President AIZA –Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios
 • Sr. CRISTÒFOL JORDÀ SANUY                      President Associació Amics del Museu Ciències Naturals de BCN)

 

 

2. ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL

President/a: El Patronat el/la nomena entre els patrons nats i els patrons electius.

Vicepresident/a: Nomentat/da entre els patrons nats i els patrons electius.

El president o presidenta i, en la seva absència, el/la vicepresident/a tenen les facultat, entre d´altres, de representar institucionalment

Vocals: Els patrons nats i els patrons electius que no ocupen el càrrec de President/a ni de Vicepresident/a.

 

 • Presidenta: Sra. LAIA BONET RULL

El/la Regidor/a o el Delegat/delegada de l’Ajuntament de Barcelona amb competències relacionades amb el Zoo.

 

 • Vicepresident: Sr.  XAVIER PATÓN MORALES

El Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona

 

 • Vocal: Sr. JOAN SUBIRATS HUMET

Regidor/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona

               

 • Vocal: Sr. ELOI BADIA CASAS

El/la Gerent/a Adjunt/a Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

                               

 • Vocal: Sra. MARTA LABATA SALVADOR

El/la Director/a General de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o el/la titular del càrrec que substitueixi a la Direcció General.

 

 

3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La Fundació no compta, segons disposa l´article 30 dels seus Estatuts, amb una estructura material ni amb personal propi remunerat, excepte, en el seu cas, el càrrec de director (que és un càrrec potestatiu que actualment no consta nomenat per part del Patronat), i delega l’execució de les seves tasques en la Divisió Zoo de l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

  Normativa aplicable

  • Codi Ètic Ajuntament Barcelona.
  • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
  • Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
  • Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.
  • Ley 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.
  • Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública.

   

   

  Darrera actualització: juny 2021

  Propera actualització: desembre 2021