Reproducció de tortugues autòctones
Reproducció de tortugues autòctones
Investigator
Oriol Vidal i Fàbrega
Institució
Universitat de Girona

L’objectiu principal d’aquest projecte és determinar si en la cria en captivitat en grups d’adults en les espècies de tortuga de la conca mediterrània (Testudo hermanni, Mauremys leprosa i Emys orbicularis), els adults contribueixen equitativament a la generació següent. Estudis previs en altres espècies de tortuga indiquen que normalment hi ha pocs individus que realment es reprodueixin i això podria acabar afectant la viabilitat de les poblacions amb individus reintroduïts.

Per aconseguir-ho cal fer proves de paternitat i això implica establir, en cadascuna de les espècies, un joc de marcadors moleculars (microsatèl·lits) polimòrfics, que tingui prou resolució com per atribuir les paternitats amb la fiabilitat suficient i, posteriorment, genotipar els descendents. El genotipatge es fa amb una tècnica molt simple d’amplificació per PCR amb marcatge fluorescent. Atesa la poca informació genètica que hi ha en aquestes espècies, en el projecte es preveu la possibilitat de desenvolupar marcadors nous mitjançant tècniques de seqüenciació massiva.

Els resultats permetran identificar realment quants individus de cada grup de reproductors contribueix a la generació següent, i indicaran si hi ha algunes estratègies reproductives típiques de tortugues (per exemple, paternitats múltiples). A més, un cop assignades les paternitats serà possible dissenyar estratègies de gestió dels grups en captivitat que maximitzin la diversitat genètica dels individus de repoblació per tal de garantir la supervivència d’aquestes espècies en el seu medi natural.

El projecte requereix la presa de mostres biològiques per tal de poder fer-ne l’extracció d’ADN i la posterior anàlisi de marcadors. En el cas dels animals adults reproductors, s’aprofitaran els controls de salut rutinaris per obtenir una mostra de sang per punció de la vena caudal, que s’utilitza habitualment en altres espècies de tortuga sense conseqüències negatives per a l’animal. En el cas de les cries, s’utilitzaran mostres no invasives (saliva o descamacions de la closca) per tal de no interferir en el seu desenvolupament.

Imatges i Videos
Imatge 1894.01 KB
Imatge 2649.76 KB