La tasca del Zoo de Barcelona al Parc dels Esculls

Zoo Barcelona

L’any 2003 es van instal·lar al litoral de Barcelona 365 estructures artificials de formigó amb l’objectiu d’ajudar la recuperació de la qualitat ambiental i l’increment de la biodiversitat marina del litoral de la ciutat. El Zoo de Barcelona, a través de la seva Fundació, ha fet el seguiment científic-tècnic durant aquests anys i ha vetllat per la millora de l’ecosistema marí del litoral barceloní.

 

Aquest projecte va sorgir dins la proposta de recuperació general del front litoral Besòs, arrel de la millora del sistema de sanejament (remodelació de la depuradora del Besòs, recuperació ambiental del tram final del riu Besòs, construcció dels dipòsits de pluvials...). La qualitat ambiental tant de les aigües marines com dels fons marins costaners presentaven una gran oportunitat de millora vinculada als usos i serveis ambientals marítims.

Setze anys després de l’enfonsament dels esculls artificials s’ha aconseguit protegir la fauna i la flora autòctona, s’ha incrementat la diversitat d’organismes marins que hi habiten, s’ha millorat l’activitat de pesca artesanal de la zona, s’ha donat a conèixer l’ecosistema marí a la ciutadania i s’ha donat suport a la recerca del fons marí en ésser una plataforma d’assaig científic.

Durant aquest temps el Zoo de Barcelona ha fet el seguiment científic-tècnic que ha permès observar l’evolució de la colonització de les diferents espècies que s’hi troben, com les algues, les esponges, els coralls tous, les anemones, l’ostra plana, el pop comú, la llagosta comuna o moltes espècies de peixos, com l’escórpora o el serrà. Els esculls han permès també observar els efectes de la dinàmica dels corrents marins i dels temporals sobre el litoral.

 

El Zoo de Barcelona: impulsor de la millora de la biodiversitat marina

La creació del Parc dels Esculls i el seu estudi i seguiment posterior ha comportat l’assegurament de la millora del l’hàbitat submarí costaner amb la proliferació de gran diversitat d’organismes marins. Un dels reptes propers del Nou Model de Zoo és la creació del Centre de Conservació de la Biodiversitat Marina, que seguirà amb aquesta tasca i vetllarà per la preservació i la conservació d’espècies amenaçades, de fauna autòctona i mediterrània. A més, també treballarà per impulsar la recerca i els projectes a la natura que millorin la seva situació, així com la intensificació de la funció de sensibilització i educativa.

 

Emplaçament i característiques del Parc dels Esculls

El Parc dels Esculls està situat a la zona compresa entre la nova bocana del port de Barcelona i els espigons submergits del col·lector de Bac de Roda, abastant uns 11 quilòmetres quadrats de fons marí on hi ha instal·lades un total de 365 estructures submergides.

 

zoo barcelona

Mapa de situació del Parc dels Esculls de Barcelona

 

Els esculls són estructures artificials, que es construeixen a imatge dels fons rocosos naturals apilant mòduls de naturalesa diversa i de textura rugosa, per tal de facilitar la seva colonització per part de les diferents espècies marines. A més d’afavorir la diversitat biològica, el disseny dels esculls artificials està pensat per protegir de la pesca il·legal els organismes que allà hi habitin.

 

La biodiversitat que alberga el Parc dels Esculls

Els organismes que es troben fixats a les estructures artificials del Parc dels Esculls es distribueixen ocupant qualsevol superfície colonitzable exposada al contacte amb l’aigua. El grau de recobriment de totes les estructures per part de plantes i animals és superior al 100%, ja que es localitzen diferents capes d’organismes sobre el substrat rugós artificial de formigó.

Els organismes que hi habiten es distribueixen en funció de l’exposició a la llum i del tipus d’alimentació. Les algues es localitzen a la part superior dels esculls, és a dir, a la més il·luminada. A les parets verticals hi predominen organismes filtradors que s’alimenten de les substàncies en suspensió a l’aigua: coralls tous, palmeretes, musclos... Al voltant dels organismes filtradors es distribueixen altres organismes que s’alimenten directament d’aquestes, com el pop roquer, que és un mol·lusc sense closca que habita en coves o caus. Els nudibranquis, la gran família del Parc dels Esculls, són també mol·luscos sense closca, com una mena de llimacs marins, que poden adoptar una gran diversitat de formes, de mides i de colors. En relació amb altres indrets del litoral català, al Parc dels Esculls se’n poden veure en gran quantitat i diversitat de nudibranquis.

Altres espècies conegudes com l’ostra plana, el pop comú, la llagosta comuna, o el serrà són habitants del Parc dels Esculls i s’espera que en els propers anys aquestes poblacions vagin en augment. Un dels peixos que més s’ha integrat en aquest hàbitat ha estat l’escórpora, que viu en estret contacte amb el fons rocós i es mimetitza molt bé amb el que l’envolta.

El proper pas serà la creació del Centre de Conservació de la Biodiversitat Marina per seguir vetllant per la preservació dels organismes marins i conscienciar en la protecció dels hàbitats mediterranis amenaçats.