Pla estratègic Nou model del Zoo de Barcelona

Pla estratègic Nou Model Zoo Barcelona

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (CEUM) de l’Ajuntament de Barcelona aprova inicialment el Pla Estratègic del Nou model de Zoo de Barcelona

 

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en la sessió celebrada el 13 de febrer de 2019, va aprovar inicialment el document “Pla estratègic Nou Model del Zoo de Barcelona: una mirada cap al futur”, promogut i redactat per la Direcció del Zoo de Barcelona. Aquest acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 15 de febrer de 2019.

 

Aquest Pla estratègic, pendent encara de la seva aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament de Barcelona, té com a objectiu que el Zoo es converteixi en un centre de preservació de la biodiversitat que contribueixi activament a la conservació, la recerca científica i la divulgació envers la fauna salvatge i els seus hàbitats naturals, amb un especial èmfasi en la fauna mediterrània i les espècies en perill d’extinció. La pèrdua d’hàbitats, la sobreexplotació, les espècies invasores, la contaminació i el canvi climàtic són algunes de les causes que comprometen seriosament la preservació de la biodiversitat, però evitar-ne una disminució dramàtica és encara possible si s’incrementen els esforços reals de conservació.

 

Pots descarregar-te aquí el Pla estratègic Nou model del Zoo de Barcelona i també el resum Aquest també és el teu Zoo, que t’explica breument aquesta mirada al futur que ens proposem.

 

 

L'exposició pública del Pla estratègic del nou model del Zoo de Barcelona es farà des del 18 de febrer fins al 29 de març, ambdós inclosos. El document restarà exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (av. Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 hores). També estarà exposat al web de l’Ajuntament junt amb altres documents: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica. S’hi poden presentar al·legacions i reclamacions, en aquest període, a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  Es pot trobar informació sobre els canals electrònic i presencial per presentar al·legacions/reclamacions al Registre General a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic