Estatuts i Activitats

Els zoos més importants del món compten darrera seu amb el suport de societats zoològiques molt importants. Segurament dues de les més antigues són les del Zoo de Londres i el Zoo de New York. Aquestes societats són les responsables no només de gestionar les seves respectives instal·lacions zoològiques, sinó que a més, gestionen els projectes de recerca i de conservació, recaptant els fons necessaris pel seu òptim desenvolupament.
 

En aquest context, el Zoo de Barcelona compta des de l’any 2013 amb el suport de la Fundació Barcelona Zoo, l’instrument encarregat d’afavorir la col·laboració amb la resta de les administracions públiques i particulars, i potenciar així l’atracció de la participació institucional, acadèmica, privada i empresarial en el desenvolupament dels elements que constitueixen la raó de ser dels Zoos en el segle XXI: conservació, recerca i educació.
 

La Fundació té com a missió fonamental la promoció, el desenvolupament i la gestió de projectes de recerca, conservació, educació i sensibilització, per tal d’esdevenir, des de la consideració de servei públic, un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació dels ecosistemes i sobre la interrelació que entre les diferents formes de vida es produeixen. La Fundació esdevé un agent actiu per a contribuir a la definició i consolidació d’un model de desenvolupament sostenible, a partir de la materialització dels objectius i de les finalitats fundacionals contingudes en els seus Estatuts (PDF).

 

Els avantatges derivats de l’estructura organitzativa i del marc fiscal que configuren la forma jurídica Fundació, segons la normativa catalana, suposen un important estímul en el procés d’incentivació de la participació ciutadana al voltant dels objectius i finalitats expressats, així com en l’atracció de talent i compromís d’actors actius en el camp de les ciències naturals i la recerca, el desenvolupament sostenible i la cooperació internacional, així com la participació del món de l’empresa i de la seva responsabilitat social corporativa amb l’aportació del suport i els recursos que ells estimin a aquests propòsits.
 

No s’ha d’oblidar que la recerca, sobretot quan els zoos l'apliquen a la conservació de les espècies i, per tant, a la preservació de la biodiversitat del planeta, és una de les eines més importants per garantir el seu futur i, per tant, ha de ser un dels seus objectius prioritaris.

Activitats

Per a la consecució de les seves finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries, directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
 

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació pot desenvolupar les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
 

 • Desenvolupament i gestió de la recerca científica orientada a la conservació de les espècies animals tant in situ com ex situ, mitjançant l’establiment de relacions i intercanvi de coneixements amb les Universitats i grups de recerca i investigadors i amb col·laboració amb altres institucions i entitats publiques i privades.
   

 • Organització d’activitats formatives, divulgatives i culturals, en diversos formats i orientades al gran públic, per a incidir en els valors de la biodiversitat i el medi ambient i el seu us sostenible.
   

 • Organització de programes de formació orientats a la qualificació de persones vinculades a la gestió professional en el camps de la zoologia, el maneig i benestar animal.
   

 • Impuls i organització d’estudis, recerques, seminaris i conferències, així com l’edició directa o indirecta de publicacions o la realització d’exposicions dirigides a potenciar, exposar i difondre els valors naturals de Barcelona, la seva Àrea Metropolitana, Catalunya, la Mediterrània i el món.
   

 • Assessorament a entitats públiques i privades en les matèries pròpies de les finalitats fundacionals i, en particular, en l’àmbit de la preservació de les espècies i la sostenibilitat ambiental.
   

 • Facilitar la coordinació i l’establiment de sinergies entre les diferents administracions públiques i els seus organismes, les Universitats i centres de recerca.
   

 • Crear o cooperar en la creació d’altres entitats de caire associatiu, fundacional o societari.
   

 • Concessió de beques, ajuts econòmics o incentius d’indole diversa a persones, col·lectius, o entitats per al desenvolupament d’activitats relacionades amb les finalitats de la Fundació.
   

Enguany la Fundació ha incrementat el seu esforç econòmic en els projectes de recerca i de conservació, estructurats en els següents programes:
 

 • Beques de recerca i de conservació: Floquet de Neu, Antoni Jonch i PRIC.
   

 • Projectes de conservació in situ:
   

  • Biodiversitat propera.
    

  • Biodiversitat llunyana.
    

  • Col·laboracions puntuals amb d’altres entitats conservacionistes.
    

 • Projectes i infraestructures de recerca.
   

 • Comunicació científica i organització d’esdeveniments.
   

 • Seguiment dels projectes de recerca i de conservació.
   

Per altra banda, caldrà incrementar també, l’esforç de seguiment i suport dels diferents projectes i beques endegats per la Fundació, per tal de treure’n el màxim rendiment possible a efectes de la conservació de la biodiversitat i de l’aplicació dels resultats de la recerca (per exemple en benestar animal).